Stichting Molen 't Haantje
Korte Stammerdijk 17
1382 BL Weesp

Stichting molen 't Haantje te Weesp is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 32080062

Molen 't Haantje heeft in 2002/2003 een zeer grote restauratie ondergaan. De kosten hiervan waren (afgerond) € 500.000. Hiervan was er € 400.000 begroot en kwam er voor € 100.000 aan meerwerk. Jaarlijks stellen wij een jaarverslag op. Verder heeft de stichting een exploitatiebegroting tot 2020 opgesteld. De grootste post is het reguliere jaarlijkse onderhoud wat middels een PIP (Periodiek Instandhoudings Plan) is begroot. Over de periode 2013-2018 verwachten wij voor € 70.000 aan onderhoud te moeten uitvoeren. Hiervoor ontvangen wij van de rijksdienst voor cultureel erfgoed 6 jaarlijks € 30.000 aan subsidie. Daarnaast ontvangen wij overige gelden, waarmee de exploitatiebegroting tot 2020 sluitend is. Echter heeft de stichting nog steeds geen middelen om de lening van € 100.000, welke is aangegaan om het meerwerk te kunnen betalen, in 2020 te kunnen aflossen. Hiervoor worden momenteel vele acties opgezet, zoals het vinden van donateurs, sponsoren en het jaarlijks openstellen van de molen voor bezichtiging door liefhebbers. De praktijk leert dat de inkomsten die met alle bijdragen gegenereerd worden sinds 2003 net voldoende is voor het reguliere onderhoud.

Ideeen voor (kansen op) andere/hogere verwervingen zijn zeer welkom. 

Download onze laatste jaarcijfers

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding voor de verrichtte werkzaamheden voor de stichting.

Ook streeft het bestuur er naar dat er tijdens activiteiten, met als doel donateur-en sponsorgeldverwerving, wordt gewerkt met onbetaalde vrijwilligers.

Voor werkzaamheden welke worden uitbesteed aan professionele partijen, zoals het opstellen van een jaarrekening en het plegen van onderhoud, wordt marktconform betaald.

Hierdoor komen alle giften en donaties ten gunste van het behoud van molen 't Haantje voor de toekomst.

Go To Top