Inch omrekenen naar centimeter: 7 stappen (met afbeeldingen) - wikiHow (2024)

Pdf downloaden

Bijdragen vanGrace Imson, MA

Pdf downloaden

In dit artikel:

Omrekenen via een vereenvoudigde procedure

Omrekenen via een uitgebreidere methode

Tips en waarschuwingen

Gerelateerde artikelen

Er zijn veel hulpmiddelen online te vinden voor het omrekenen van inch naar centimeter, die je allemaal zullen vertellen dat 1 inch gelijk is aan 2,54 cm. Voor schoolwerk is deze informatie soms niet voldoende, omdat veel leraren van je verwachten dat je laat zien hoe je aan je antwoord bent gekomen. Gelukkig is het omrekenen van inch naar centimeter heel eenvoudig, met een paar algebraïsche stappen en het op de juiste manier wegwerken van eenheden. Zijn je beginwaarden in inch, dan hoef je alleen maar je waarden op de lege plek van de eenvoudige formule uit dit artikel in te vullen, en de bijbehorende berekeningen uit te voeren. Lees verder bij stap 1 hieronder om te beginnen.

Methode 1

Methode 1 van 2:

Omrekenen via een vereenvoudigde procedure

Pdf downloaden

 1. 1

  Schrijf de lengte in inch. Gebruik hiervoor een gegeven waarde (als onderdeel van een huiswerkopgave, etc.) of meet met een liniaal of meetlint de lengte die je wilt omrekenen.

 2. 2

  Vermenigvuldig de lengte met 2,54. Een inch is ongeveer gelijk aan 2,54 centimeter, dus houdt dit in dat het omrekenen van inches naar centimeters inhoudt dat je een waarde in inch vermenigvuldigt met 2,54.

 3. 3

  Geef de nieuwe waarde de eenheid centimeters. Vergeet niet om de juiste eenheid bij de nieuwe waarde te plaatsen. Als je deze opgave voor school zou doen, dan kan het weglaten of verkeerd vermelden van de eenheid je punten gaan kosten, of er zelfs toe leiden dat je antwoord fout word gerekend.

  Advertentie

Methode 2

Methode 2 van 2:

Omrekenen via een uitgebreidere methode

Pdf downloaden

 1. 1

  Verzeker je ervan dat de meetwaarde in inch is. Dit lijkt nogal logisch, maar mag je niet vergeten, vooral wanneer het een gemengde waarde is van feet en inches, welke vaak aangegeven worden met aanhalingstekens, zoals: 6'2". Vergeet niet dat bij zulke waarden, het enkele aanhalingsteken gelijk staat aan de voet, waarbij elke voet weer 12 inch bevat.

  • Bijvoorbeeld, in het bovenstaande voorbeeld van 6'2, vermenigvuldigen we 6 feet met 12 inch/foot en krijgen we 72 inch in het totaal. Om dit goed te doen tellen we er de extra twee inches van onze meetwaarde bij op voor het uiteindelijke antwoord van 74 inch.
 2. 2

  Vul hieronder de nieuwe waarde (in inches) in de omrekenfactor voor inches naar centimeters.

  ____ in * 2,54 cm
  1 in
  = ? cm

  Deze omrekenfactor geeft je een accuraat antwoord in centimeters en is voldoende om je werk te laten zien, als je een scholier bent. Plaats je waarde voor het aantal inches in de lege ruimte aan het begin van de conversiefactor en doe de berekening.

  • Deze conversiefactor geeft je ook de juiste eenheden. Merk op dat de 'inches' in de noemer van de conversiefactor de 'inches' van de waarde die je invoert wegwerken, waardoor er alleen maar 'centimeters' overblijven in de teller van je uiteindelijke antwoord.
  • We voeren nu 74 inch in de conversiefactor in.
   • (74 inch × 2,54 centimeter)/(1 inch)
   • (187,96 inch × centimeter)/(1 inch)
   • We elimineren de 'inch' omdat die zowel in de teller als de noemer voorkomt, waardoor we het uiteindelijke antwoord verkrijgen van 187,96 centimeter.
 3. 3

  Gebruik gewoon een rekenmachine als je niet hoeft te laten zien hoe je aan het antwoord bent gekomen. Is het niet nodig om de stappen te laten zien die tot je antwoord hebben geleid, dan hoef je alleen maar voor het omrekenen van inch naar centimeter het aantal inches te vermenigvuldigen met 2,54 met behulp van een rekenmachine. Dit is in wezen hetzelfde als de berekeningen met de bovenstaande formule uitvoeren, en het geeft je hetzelfde aantal centimeters.

  • Stel dat we bijvoorbeeld de waarde van 6 inch in centimeters willen weten, dan doen we 6 × 2,54 = 15,24 cm.
 4. 4

  Wil je snel uit je hoofd deze omrekening doen, rond dan de conversiefactor af naar een eenvoudiger waarde. Heb je geen rekenmachine bij de hand, dan kun je nog steeds bij benadering het aantal inches naar centimeters omrekenen, door een eenvoudiger conversiefactor te gebruiken om het hoofdrekenen eenvoudiger te maken. In plaats van de meer precieze conversiefactor van 2,54 centimeter/1 inch, gebruik je 2,5 centimeter/1 inch. Hierdoor zal je antwoord iets afwijken en daarom is deze methode alleen geschikt voor situaties waarbij een benadering van het antwoord acceptabel is.

  • Bijvoorbeeld: we rekenen 31 inch om naar centimeters met een snelle schatting:
   • 2,5 × 30 = 75. 2,5 × 1 = 2,5
   • 75 + 2,5 = 77,5 centimeter.
   • Merk op dat als we de meer precieze conversiefactor van 2,54 centimeter/1 inch hadden gebruikt, ons antwoord 78,74 centimeter zou zijn geweest. Deze twee antwoorden verschillen 1,24 centimeter, dus ongeveer 1,5%.

  Advertentie

Tips

 • 1 inch = 2,5399999 cm, dus 2,54 cm = 1 inch is bijzonder nauwkeurig, op basis van het volgende:
  • 1 cm = 0,39370079 inch, wat hetzelfde is als '1 cm per 0,39370079 inch' (uitgedrukt als verhouding), dus wat minder nauwkeurig geldt dan dat: 4/10 in = 1 cm.

Advertentie

Over dit artikel

Inch omrekenen naar centimeter: 7 stappen (met afbeeldingen) - wikiHow (12)

Bijdragen van:

Grace Imson, MA

Wiskundedocent

Dit artikel is bijdragen van Grace Imson, MA. Grace Imson is wiskundedocent en heeft meer dan 40 jaar ervaring. Ze is momenteel wiskundedocent aan het City College of San Francisco en was eerder verbonden aan de faculteit wiskunde van Saint Louis University. Grace heeft wiskundeles gegeven op de basisschool, de middelbare school en de universiteit. Ze heeft een masterdiploma in onderwijswetenschappen met een specialisatie in schoolbestuur en -toezicht behaald aan Saint Louis University. Dit artikel is 3.902 keer bekeken.

Categorieën: Wiskunde

In andere talen

Engels

Spaans

Chinees

Russisch

Frans

Portugees

Indonesisch

Arabisch

Thai

Koreaans

Hindi

Turks

 • Afdrukken

Deze pagina is 3.902 keer bekeken.

Inch omrekenen naar centimeter: 7 stappen (met afbeeldingen) - wikiHow (2024)

FAQs

What is 7 cm equal to in inches? ›

2.7559 in

What do you notice about the relationship between inches and centimeters? ›

1 centimetre = 0.01 meter = 10 millimeter = 0.3937 inches. The relationship between inch and cm is that one inch is exactly equal to 2.54 cm in the metric system. In other words, the distance in centimetres is equal to the distance in inches times 2.54 cm.

How many centimeters makes an inch? ›

1 inch is equal to 2.54 centimeters. It means that to convert inches to centimeters multiply the given figure by 2.54.

How close to an inch is a centimeter? ›

Or 1 centimeter = 0.393701 inches

We know that one inch is equal to 2.54 centimeters. Thus, to convert 30 inches in cm, we have to multiply 30 inches by 2.54.

How big is a 7 cm? ›

Therefore, 7 centimeters is approximately 2.76 inches.

What is size 7 to CM? ›

Women's Shoe Size Chart
USEUFOOT LENGTH (approximate)
737-389.25 in / 23.5 cm
7.5389.375 in / 23.8 cm
838-399.5 in / 24 cm
8.5399.75 in / 24.6 cm
7 more rows

What is more accurate, inches or centimeters? ›

1 inch=2.54 cm, so centimeters and millimeters are more precise. Body height in feet and inches can deviate by 2.5 or 1.25 cm each rounded up and down: 5′11″=180.34 cm to be exact. But rounded down it can also be 179.09 cm and rounded up 181.59 cm or even 181.60 cm.

How big does 1 cm look like? ›

The easiest objects to use are a standard pencil, pen, or highlighter. The width of a pencil is close to 1 cm. Other options include the length of a staple, the width of five CDs or DVDs stacked together, the thickness of a standard notepad, and the radius of a U.S. penny.

Why is it important to convert inches to cm? ›

By using these different units, you can measure things with greater precision and accuracy. In conclusion, inch to cm conversion is a simple but important concept to understand when it comes to measuring things.

How many cm in an inch exactly? ›

Inches to Centimeters Chart
InchesCentimeter
1 in2.54 cm
2 in5.08 cm
3 in7.62 cm
4 in10.16 cm
11 more rows

How long is inch to cm? ›

The official international definition took place in 1959. 1 inch is therefore exactly 2.5400 centimeters. Conversely, 1 centimeter is exactly 0.3937 inches.

How big is 6 centimeters? ›

Centimeters to inches conversion table
Centimeters (cm)Inches (") (decimal)Inches (") (fraction)
6 cm2.3622 in2 23/64 in
7 cm2.7559 in2 3/4 in
8 cm3.1496 in3 5/32 in
9 cm3.5433 in3 35/64 in
17 more rows

How long is 10 cm? ›

Answer: 10 cms is equal to 3.93700787 inches

Inches and centimeters are measuring units of length. One Inch is equal to 2.54 centimeters, and there are 39.37 inches in a meter.

How wide is 1cm in inches? ›

1 CM = 0.393701 Inches.

What does 1 cm look like in inches? ›

1 CM = 0.393701 Inches.

How big is 5 centimeters? ›

1.9685 inches

What is bigger, an inch or a cm? ›

Centimeters are smaller than inches; it takes 2.54 centimeters to equal 1 inch.

What size is 7 mm in inches? ›

So, 7 millimeters is approximately 0.2756 inches.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated:

Views: 6261

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.